โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังหวาย

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2539
building4
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
building5
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
building6
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
building7
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
building8
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2540
building9
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555