โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

ศาสนายิว ที่มาทางประวัติศาสตร์ และ หลักคำสอนของศาสนา

ศาสนายิว เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในบรศาสนายิวรดาความเชื่อเชิงเดี่ยว ที่สำคัญสามประการของโลกและยังเป็นวิถีชีวิต ความเชื่อของชาวยิวด้วย บัญญัติหลักและหลักคำสอนมาจากโตราห์ หนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ สำหรับชาวยิวที่มีเพียงหนึ่งพระเจ้าเรียกว่ เยโฮวาห์ โตราห์หมายถึง ความจริงที่เปิดเผยโดยพระเจ้าต่อชาวอิสราเอลอย่างกว้างๆ และยังหมายถึงคำสอน การนำทางที่พระเจ้าเปิดเผยต่อมนุษยชาติด้วย หมายถึงความหมายแคบๆ ของพันธสัญญาเดิม

ห้าประการแรก ชาวยิวไม่เรียก พันธสัญญาเดิม เรียกว่า โตราห์หรือเพนทาทุค หรือปฐมกาล อพยพ เลวีนิติและเฉลยธรรมบัญญัติ ตามโบราณยูดายเป็นที่รู้จักเดิมเป็นคนเร่ร่อนในเอเชียตะวันตกรอบศตวรรษที่20 ก่อนคริสตกาลที่ฮีบรู ผลิตใน หลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของศาสนายิวคือ มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นคือ มองไม่เห็นและเป็นนิรันดร์ ตั้งแต่นิรันดร์จนถึงนิรันดร พระองค์ปรารถนาให้ทุกคนเป็นคนชอบธรรมเที่ยงธรรม และมีเมตตา แสดงความเมตตาเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ตามรูปลักษณ์ของเขา ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเคารพ ชาวยิวรับใช้พระเจ้าโดยการศึกษา และสวดอ้อนวอน ในขณะเดียวกันก็เชื่อฟังพระบัญญัติในเพนทาเทค ต่างจากศาสนาอื่นๆ ในโลก

ศาสนายิวไม่ต้อนรับชาวต่างชาติให้เชื่อในศาสนายิว ไม่ริเริ่มที่จะเทศนาให้ชาวต่างชาติ และยืนยันว่า ผู้ที่เปลี่ยนมานับถือ ศาสนายิว จะต้องผ่านการทดสอบ เป้าหมายของการเทศนาของพวกเขา คือชาวยิวที่ไม่เชื่อฟังกฎของชาวยิว คนเหล่านี้อาจอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีชาวยิวคนอื่น และปฏิบัติตามประเพณีหรือแต่งงานกับครูชาวต่างชาติ นักเทศน์ สนับสนุนให้พวกเขาสังเกตนิสัยของชาวยิวอีกครั้ง

ที่มาทางประวัติศาสตร์ อย่างที่เราทราบกันดีว่า อารยธรรมเมโสโปเตเมียที่ตั้งอยู่ในเมโสโปเตเมีย เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมื่อต้นศตวรรษที่30 ก่อนคริสต์ศักราช วัฒนธรรมเมโสโปเตเมียถึงระดับที่พัฒนาขึ้นพอสมควร ประมาณศตวรรษที่20 ก่อนคริสต์ศักราช เมื่ออารยธรรมเมโสโปเตเมียมีแนวโน้มลดลง ชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมพระสังฆราช จากนั้นมาจากเมโสโปเตเมียทางใต้ของเมืองอูร์ โดยบาบิโลน มาลี ฮารานจะย้าย และเรียกว่า ดินแดนแห่งคานาอัน คานาอันปัจจุบันเป็นของปาเลสไตน์ หลังจากเปลี่ยนไปหลายครั้ง ได้ตั้งรกรากอยู่ในเบเออร์เชบา ตามบันทึกและคำอธิบายในพระคัมภีร์การอพยพของอับราม ครั้งนี้ได้รับการนำทางจากพระเจ้า

พระเจ้าตรัสกับอับราม คุณกำลังจะจากไปถิ่นที่อยู่เผ่าพันธุ์ของคุณ บ้านของบิดาของคุณ และไปยังสถานที่ที่เราได้สั่งคุณไว้ เราจะทำให้คุณเป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่แ ละจะอวยพรคุณ ทำให้ชื่อของคุณยิ่งใหญ่ คุณจะทำให้คนอื่นได้รับพรใครที่อวยพรคุณ ฉันจะอวยพรเขา ใครแช่งคุณฉันจะสาปแช่งเขา ทุกเผ่าในโลกจะได้รับพรเพราะคุณ เมื่ออับรามอายุ 99ปี พระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับเขา ให้เขามีลูกหลานมากมาย และให้คานาอันแผ่นดินโลกเป็นมรดกถาวรของพวกเขา

หลังจากนั้นอับรามก็เปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัม อับราฮัมให้กำเนิดอิสอัค ไอแซกให้กำเนิดจาค็อบ พวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะสังฆราช และเป็นผู้ก่อตั้ง ศาสนายิว ที่เก่าแก่ที่สุด บ้านเกิดของอับราฮัม เมโสโปเตเมียเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ในสมัยโบราณ และบูชาดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว หรือพระมหากษัตริย์ที่เป็นเทพ ซึ่งดวงอาทิตย์เป็นเทพเจ้าหลัก ตำนานเล่าว่า อับราฮัมทะเลาะกับผู้คนในบ้านเกิดของเขา โดยอ้างว่า มีพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวที่ควรค่าแก่การเคารพบูชา ด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกต่อต้าน และข่มเหงจากทุกคน เขาถูกกษัตริย์แห่งเมโสโปเตเมียในเวลานั้นกักขัง

ต่อมากษัตริย์ได้ยึดทรัพย์สินของเขา เนรเทศเขาไปยังเมืองฮาราน เพราะเกรงว่ามุมมองของอับราฮัมจะทำให้ประชาชนสับสน และเป็นบ่อนทำลายลัทธินับถือศาสนาอื่นๆ หรือเกิดการคุกคามการปกครองของเขา หลังจากย้ายไปคานาอันจากเมืองฮารานแล้ว อับราฮัมก็ละทิ้งลัทธินับถือศาสนาหลายศาสนา และบูชาเทพเจ้าเอลเพียงองค์เดียว เอลเป็นชาวเซมิติก ซึ่งแสดงถึงการเรียกขานของพระเจ้าโดยทั่วไป มีชื่อเรื่องที่แตกต่างกันเช่น พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ พระเจ้าสูงสุด

ในบรรดาตำแหน่งเหล่านี้ เทพเจ้าเอลมีความสำคัญที่สุด เพราะถือว่าเป็นครอบครัวของอับราฮัม บรรดาศักดิ์ของพระเจ้าที่ใช้มาตลอดทุกยุคทุกสมัยคือ พระเจ้าที่สั่งให้อับราฮัมทำพันธสัญญาและอวยพรเขาในพระคัมภีร์ปฐมกาล ดังนั้นคนอิสราเอลรุ่นหลัง จึงถือเอาเทพเจ้าเอลเป็นเทพเจ้า ที่บรรพบุรุษทั้งสามของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบบูชา เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การชี้ให้เห็นว่า ใน ศาสนายิว ในยุคแรกสุด ชื่อของเทพเจ้าหลายชื่อ ไม่ได้หมายถึงลัทธิหลายศาสนา ในบรรพบุรุษของชาวยิว ในภายหลังพวกเขาเป็นเพียงชื่อที่แตกต่างกัน สำหรับพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น สิ่งนี้บ่งชี้คนยิวบูชาเทพเจ้าองค์เดียว และเชื่อในลัทธิโมโนเทอร์ริสม์มาตั้งแต่บรรพบุรุษ

ที่มาของการก่อตัว บุตรชาย 10คนและหลานชาย 2คนของยาโคบวิวัฒนาการเป็น 12เผ่า และถูกเรียกว่า ชาวอิสราเอล คริสต์ศตวรรษที่18 ชาวอิสราเอลต้องหนีจากความอดอยากจากคานาอันไปยังอียิปต์ และต่อมาเริ่มมีประวัติความทุกข์ทรมานนานถึง 400ปี จิเรนลิเซียต้องทนทุกข์กับการเป็นทาส ที่โดดเด่นของชาวยิวเข้ามาอยู่ในศตวรรษที่15 และเขาก็โมเสส ชาวอิสราเอลไม่สามารถทนต่อการกดขี่ของฟาโรห์ และผู้ปกครองของอียิปต์ได้

เขาตั้งใจจะออกจากอียิปต์กลับไปที่คานาอัน ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาเคยอาศัยอยู่ และเริ่มชีวิตที่อิสระอีกครั้ง ศตวรรษที่14 ก่อนคริสตกาล โมเสสนำชาติของเขาประสบความสำเร็จ หนีการติดตามของกองทัพของฟาโรห์ที่ออกจากอียิปต์ที่ทะเลแดง ไปถึงซีนายถิ่นทุรกันดาร ชาวอิสราเอลนำชีวิตใหม่เปิดบทใหม่ของประวัติศาสตร์ของชาวยิว โมเสสได้รับการยอมรับโดยอิสราเอลเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และวีรบุรุษของชาติ

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ  หางวัว มีคุณค่าทางโภชนาการและประสิทธิภาพอย่างไร?


Notice/home/banwangwaiac/public_html/wp-includes/functions.php5279

Notice/home/banwangwaiac/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php107
: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in on line : ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in on line