โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหวาย

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 4 5 9 1
อนุบาล 2 4 3 7 1
อนุบาล 3 2 4 6 1
รวมชั้นอนุบาล 10 12 22 3
ป.1 9 5 14 1
ป.2 3 4 7 1
ป.3 2 3 5 1
ป.4 7 1 8 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 2 4 6 1
รวมชั้นประถมศึกษา 28 21 49 6
รวมทั้งหมด 38 33 71 11